Rachunek kosztów docelowych

2119

Rachunek kosztów docelowych

Wykorzystywana w rachunkowości zarządczej technika, polegająca na ograniczeniu kosztów cyklu rozwoju produktu do określonego poziomu pozwalającego na ustalenie konkurencyjnej ceny. Proces ten zaczyna się od odjęcia pożądanej marży zysku od konkurencyjnej ceny rynkowej, ustalonej w oparciu o to, ile klienci są skłonni zapłacić za pewne cechy lub parametry produktu. Wynikiem jest koszt docelowy, w granicach którego należy się zmieścić. Ponieważ jednak szacunkowe koszty rzeczywiste są zwykle wyższe, powstaje „luka w kosztach”, którą należy wyeliminować przez podjęcie zawczasu przemyślanych kroków. Kroki te obejmować mogą:

  • Zmniejszenie liczby komponentów lub użycie komponentów znormalizowanych.
  • Użycie innego rodzaju wkładu do produkcji (materiałów i pracowników).
  • Inwestycje w technologię podnoszącą efektywność.
  • Przyuczenie pracowników do stosowania efektywniejszych technik pracy.
  • Ograniczenie działań nie tworzących wartości dodanej.

Rachunek kosztów docelowych jest ściśle związany z rachunkiem cyklu rozwojowego produktu, ponieważ „luki w kosztach” można wyeliminować jedynie przez przyjęcie odpowiedniej taktyki już w fazie opracowywania produktu. Inżynierowie i projektanci muszą skupić się działaniach ograniczających koszty już od pierwszych chwil swej pracy. Technika taka jest szczególnie popularna w branży motoryzacyjnej (zwłaszcza w firmach japońskich – patrz Kaizen), gdzie wprowadzeniu nowych modeli towarzyszy powstanie wielu cykli rozwojowych produktów.

Rachunek kosztów działań

Stosowana w rachunkowości zarządczej metoda rozliczania kosztów pośrednich na poszczególne produkty lub usługi w celu ustalenia ich kosztów jednostkowych. Metoda ta uznaje, że w długim okresie większość kosztów produkcji nie jest kosztami stałymi i że koszty wydziałowe przedsiębiorstwa zmieniają się wraz z upływem czasu. Podejście to skłania do skupienia się na tzw. nośnikach kosztów, czyli zdarzeniach i czynnikach kształtujących wielkość kosztów (do których należeć mogą zarówno czynniki wewnętrzne, jak i oczekiwania klientów).