Efektywna stawka podatkowa

5725

Efektywna stawka opodatkowania to kwota należnych podatków dochodowych obliczona jako procent dochodu przed opodatkowaniem metodami stosowanymi dla celów sprawozdawczości finansowej (w odróżnieniu od podatkowej kalkulacji dochodu do opodatkowania). Generalnie, efektywna stopa podatkowa będzie zbliżona do ustawowej stopy podatkowej (zazwyczaj mieszczącej się w przedziale od 20% do 40%) w przypadku, gdy wyliczenia dochodu dla celów sprawozdania finansowego i deklaracji podatkowych są podobne. Rozbieżności często spowodowane są różnicami czasowymi w dokonywaniu dozwolonych odliczeń. Władze podatkowe zwykle nie przyjmują prawidłowości standardów rachunkowości za pewnik i zastępują je wartościami narzuconymi – np. umorzenie zastępuje amortyzacja podatkowa (lub ulga podatkowa dla spółek inwestujących w środki trwałe itp.) Wprowadzenie podatków odroczonych ma na celu wyjaśnienie tego rodzaju przejściowych różnic. Inne różnice mogą mieć charakter stały.

Na przykład, władze skarbowe mogą nie dopuszczać odliczenia określonych kosztów od dochodu do opodatkowania. Z drugiej strony, mogą dopuszczać odliczenia, które w sprawozdaniu finansowym traktuje się jako nakłady na aktywa (tj. koszty aktywowane). Generalnie, użytkownicy sprawozdań finansowych chcą wiedzieć, czy podmiot przestrzega przepisów podatkowych i nie jest narażony na warunkowe ryzyko przyszłych roszczeń podatkowych lub, co gorsza, oskarżenie karne o uchylanie się od zobowiązań podatkowych. W związku z tym, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego będzie zawierać uzgodnienie istotnych różnic pomiędzy ustawową, a efektywną stopą procentową.