Recykling – przeniesienie zrealizowanej nadwyżki z aktualizacji wyceny do zysku z lat ubiegłych

1354

Recykling – przeniesienie zrealizowanej nadwyżki z aktualizacji wyceny do zysku z lat ubiegłych  (żargon)

Wykazanie w rachunku zysków i strat zrealizowanych zysków z tytułu sprzedaży aktywów, których wartość była uprzednio aktualizowana do wartości godziwej. Niezrealizowane zyski z tytułu aktualizacji wyceny aktywów wykazywane są na koncie kapitału własnego. Pozycja ta ma charakter wyrównawczy, równoważy bowiem wzrost wartości aktywów – jednocześnie wyodrębniając ten niepewny zysk od zysku przeznaczanego na dywidendy. Gdy w wyniku sprzedaży wartość danego aktywa zostaje uwiarygodniona, a zysk zrealizowany, kwotę uprzedniej nadwyżki wykorzystuje się ponownie w rachunku zysków i strat, przenosząc ją do zysku z lat ubiegłych (przez obciążenie konta kapitału własnego i uznanie konta zysku). Nie wszystkie nadwyżki z aktualizacji wyceny można „recyklingować”. Przykładowo, zgodnie z MSR 16, nadwyżka z aktualizacji wyceny może zostać uznana za zysk dopiero po potrąceniu ewentualnego deficytu z aktualizacji wyceny tego samego składnika aktywów, wykazanego uprzednio jako koszt.