Realizować się (krystalizować)

1561

Realizować się (krystalizować)

Sytuacja, w której zobowiązanie warunkowe lub potencjalne prawo przybiera konkretnie określoną formę. Pojęcie to znajduje zastosowanie przede wszystkim w bankowości, a zilustrować je można następują- cymi przykładami:

  • cesjonariusz realizuje prawo do bezpośredniego zwrotu płatności z tytułu należności otrzymanych w drodze cesji,
  • zabezpieczenie ustanowione na całości majątku przedsiębiorstwa przeradza się w momencie likwidacji w zabezpieczenie obciążające określony przedmiot
  • gwarancja, będąca uprzednio zobowiązaniem warunkowym, staje się wymagalna.

Przed krystalizacją istnieją prawa umowne, których jednak nie można dochodzić do momentu wystąpienia pewnego zdarzenia (np. niedotrzymania warunków umowy).