Skapitalizowane koszty odsetek

2053

Skapitalizowane koszty odsetek

Odsetki zapłacone i ujęte w bilansie jako wartości niematerialne i prawne, zamiast zaliczenia ich w poczet kosztów w rachunku zysków i strat. Przy rozliczaniu kosztów, koszty finansowania (związane z upływem czasu) traktuje się zazwyczaj jako koszty okresu. Standardy rachunkowo- ści dopuszczają jednak wyjątki od tej reguły, jeżeli pozwalają na to szczególne okoliczności. Przykładowo, wartość bilansowa nieruchomości inwestycyjnych może zawierać odsetki, ponieważ z wybudowaniem nieruchomości nieodłącznie wiążą się koszty finansowania* . Ustalenie kwoty odsetek związanych z daną nieruchomością zazwyczaj nie nastręcza problemów, ponieważ kredytodawcy często stosują metodę finansowania przedsięwzięcia, ustanawiając zabezpieczenie bezpośrednio na finansowanej nieruchomości. Inny wyjątek stanowią urządzenia lub pomieszczenia operacyjne wybudowane własnymi siłami przedsiębiorstwa, bez korzystania z usług osób trzecich. Odsetki związane z finansowaniem takiej budowy mogą zostać skapitalizowane, składając się wraz z innymi wydatkami na cenę nabycia przedmiotowego składnika majątku. Rozwiązanie takie uzasadnia się faktem, że odsetki niczym nie różnią się od innych wartości niematerialnych i prawnych zwiększających wartość inwestycji (jak np. honoraria architekta i konstruktorów). Po zakończeniu inwestycji, odsetki podlegają amortyzacji przez gospodarczo uzasadniony okres używania nowego składnika majątku. Kapitalizacja odsetek stosowana jest dla lepszego odzwierciedlenia współ- mierności przychodów i kosztów, w przypadkach gdy finansowanie stanowi istotną i integralną część inwestycji. Ponieważ jednak zniekształca ona normalną relację mię- dzy zyskiem a przepływem środków pieniężnych, dodając do aktywów wartość niematerialną i prawną o niepewnej wartości, musi być rozważona w analizie finansowej, która może potraktować tego typu odsetki w odmienny sposób.