Składniki sprawozdania finansowego

1529

Składniki sprawozdania finansowego

Podstawowe kategorie występujące w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw. Należą do nich:

  • aktywa
  • zobowiązania
  • kapitał własny
  • przychody
  • koszty
  • przepływy środków pieniężnych

Podstawowe zasady rachunkowości odwołują się do dwóch kryteriów przy ocenie, czy należy daną transakcję ująć w sprawozdaniu finansowym jako jego składnik, czy też nie: jej oddziaływanie ekonomiczne i wiarygodność pomiaru.

Składniki sprawozdania finansowego