Program określonych składek (emerytalnych)

1394

Program określonych składek (emerytalnych)

Program emerytalny, który określa kwotę oszczędności, jaka będzie inwestowana w fundusz emerytalny. Programy takie zwykle uzależnione są od poziomu zarobków i mogą obejmować wspólne składki płacone przez pracodawcę i pracownika. Określa się je również jako „programy zakupu pieniędzy”. Programy określonych składek nie zobowiązują do wypłaty określonego świadczenia emerytalnego (dzięki czemu są bezpieczniejsze dla pracodawców). Z definicji, programy okre- ślonych składek oparte są o fundusze emerytalne, a świadczenia emerytalne zależą od zysków wypracowanych przez fundusz. Porównaj z programem określonych świadczeń emerytalnych.

Program określonych świadczeń (emerytalnych)

Program emerytalny, który zapewnia wypłatę określonej emerytury. Program taki jest zwykle oparty na wzorze uwzględniającym zarobki w ostatnim roku przed przejściem na emeryturę i liczbę przepracowanych lat. Niektóre programy mogą również umożliwiać lub wymagać wnoszenia składek przez beneficjenta. Programy takie czasem określa się również jako programy „ostatniej pensji”. Programy określonych świadczeń mogą, ale nie muszą łączyć się z udziałem funduszu. Niezależnie od tego, pracodawca zobowiązuje się do dokonania wypłaty w oparciu o ustalony wzór, którego wynik jest jednak niepewny. W związku z tym, programy określonych świadczeń wiążą się z ryzykiem dla płatników, jak również – w przypadku programów bez udziału funduszu – dla beneficjentów, którzy liczą na przyszłą wypłacalność płatnika. Porównaj z programem określonych składek emerytalnych.

Programy akcji pracowniczych

Formalne programy przydzielające pracownikom akcje przedsiębiorstwa lub umożliwiające im ich wykupienie. Program taki daje pracodawcy szansę wynagrodzenia pracowników w formie niepieniężnej, a co waż- niejsze – posiadanie udziału w kapitale w „swojej” firmie motywuje pracowników do lepszej pracy. Akcje wykupywane są zazwyczaj na rynku publicznym (aby uniknąć rozcień- czenia) i przechowywane w funduszu powierniczym do czasu, gdy pracownicy spełnią określone kryteria uprawniające do ich otrzymania (wyniki pracy lub staż). Pracodawca może również subsydiować zakup akcji lub administrację funduszu. Jeżeli fundusz jest od pracodawcy faktycznie niezależny, nie powinien być uwzględniany w jego sprawozdaniach finansowych. Jeżeli jednak pracodawca kontroluje fundusz, zasada nadrzędno- ści treści ekonomicznej nad formą prawną nakazuje wykazać aktywa i pasywa funduszu w bilansie pracodawcy, a niejednorazowe koszty związane z programem akcjonariatu pracowniczego zaliczyć do kosztów wynagrodzeń. Patrz również opcje na akcje.

Programy wyrozumiałości podatkowej (żargon)

Programy polegające na tym, że władze podatkowe rezygnują ze wszczę- cia postępowania karnego, jeżeli doradcy podatkowi dobrowolnie ujawnią swą wiedzę o budzących wątpliwości wykorzystaniach schronień podatkowych i o praktykujących je klientach. Władze podatkowe mają nadzieję, że w ten sposób odzyskają wpływy utracone na skutek nielegalnego korzystania ze schronień podatkowych. Występuje tu domniemane założenie, że niektóre przypadki uchylania się od zobowiązań podatkowych są w istocie usprawiedliwione, gdyż doszło do nich na skutek pomyłek lub nieporozumień.