Podstawa opodatkowania

1348

Podstawa opodatkowania

Wycena składnika aktywów lub zobowią- zań dla potrzeb podatku dochodowego. Wartość podstawy opodatkowania określa się przy pomocy zasad administracyjnych ustanowionych przez władze podatkowe. Będzie ona zwykle podobna, ale nie identyczna z wartością ze sprawozdawczości finansowej. Standardowym przykładem są aktywa trwałe, które dla potrzeb sprawozdawczości finansowej są wykazywane w wartości księgowej netto, która równa jest skapitalizowanemu kosztowi pomniejszonemu o umorzenie, natomiast podstawa opodatkowania będzie równa kosztom uzyskania przychodu pomniejszonym o amortyzację podatkową, odejmowaną dla potrzeb podatkowych.