Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

MSSF

1466

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej • MSSF (International Financial Reporting Standards • IFRS)

Najbliższy istniejący odpowiednik ogólnoświatowych międzynarodowych standardów rachunkowości. MSSF ogłaszane są przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – ponadnarodowy organ reprezentujący zbiorowy interes międzynarodowych uczestników rynków kapitałowych. Celem MSSF jest osiągnięcie porozumienia w zakresie jednolitych, globalnie zaakceptowanych zasad rachunkowości. MSSF to zbiór następujących standardów, zawierający w swym składzie również dawne Międzynarodowe Standardy Rachunkowości:

  • Podstawy sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych
  • MSR (standardy rachunkowości opublikowane przed 2001 rokiem)
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (standardy rachunkowo- ści opublikowane w latach 2001–2006): MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy ,MSSF 2: Płatności dokonywane w oparciu o akcje ,MSSF 3: Połączenia jednostek gospodarczych ,MSSF 4: Umowy ubezpieczeniowe,MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia i zaniechanie działalności ,MSSF 6: Poszukiwania i ocena złóż mineralnych,MSSF 7: Instrumenty finansowe – ujawnienia
  • SIC (interpretacje standardów rachunkowości, szczegółowe wytyczne dotyczące kontrowersyjnych kwestii)
  • IFRIC (nowsze interpretacje wydane po 2001 roku).

MSSF leżą u podstaw procesu ujednolicania światowych standardów, ukierunkowanego na zapewnienie korzyści z powszechnie zaakceptowanych standardów sprawozdawczości. Jak dotąd MSSF zaakceptowano w ponad 100 krajach, w tym – co najważ- niejsze – w Unii Europejskiej (lista krajów dostępna na stronie www.iasplus.com). MSSF nie są jednak jeszcze standardem uniwersalnym, ponieważ wiele kluczowych krajów (m. in. USA, Japonia i Chiny) prowadzi sprawozdawczość według własnych standardów. Stany Zjednoczone, z głęboko zakorzenionymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP) i największym na świecie rynkiem kapitałowym, są jednym z głównych krajów opierających się zmianom. Tym niemniej, istnieje wyraźny trend w kierunku ujednolicania standardów (patrz Umowa z Norwalk) który prawdopodobnie zostanie uwieńczony zwycięstwem jakiejś wersji MSSF.

Uwaga: Dlaczego „standardy rachunkowości” zastąpiono „standardami sprawozdawczości finansowej”? W roku 1990 brytyjski Komitet Standardów Rachunkowości (Accounting Standards Committee, ASC) zastąpiony został przez Radę Standardów Rachunkowości (Accounting Standards Board, ASB). Ustanowione przez ASC standardy „rachunkowości” zostały utrzymane w mocy, podczas gdy nowe standardy ustanowione przez ACB nazwane zostały standardami „sprawozdawczości finansowej”. Brzmi znajomo? Przewodniczącym brytyjskiego organu ustanawiającego standardy był wówczas David Tweedie (obecnie Sir David Tweedie), który objął stanowisko szefa RMSR. Prawdopodobnie to on przeniósł brytyjską nomenklaturę to tej globalnej organizacji.