System informacji zarządczej

2478

System informacji zarządczej

Systematyczne generowanie, gromadzenie i analizowanie na potrzeby decyzyjne wszelkich informacji z zakresu rachunkowości wewnętrznej i informacji rynkowej. W odróżnieniu od systemów sprawozdawczych, MIS ma za zadanie służyć kierownictwu do zarządzania przedsiębiorstwem. Kojarzy się go zwykle z wykorzystaniem komputerów i technologii informatycznych do gromadzenia informacji, które w przeciwnym razie byłyby poza zasięgiem z uwagi na koszty ich uzyskania lub ograniczenia czasowe. Zgodnie ze stwierdzeniem, że „aby zarządzać, trzeba dysponować odpowiednimi narzę- dziami pomiaru”, uważa się, że MIS jest kluczowym składnikiem każdej działalności gospodarczej. Systemy informacji zarządczej w różnych przedsiębiorstwach mogą róż- nić się między sobą, ale generalnie skupiają się na kluczowych czynnikach decydujących o powodzeniu danego przedsiębiorstwa. Oto niektóre z typowych narzędzi MIS:

  • budżety wyznaczające cele dla menedżerów i docelowe koszty, a następnie raporty o odchyleniach i wyjątkach pokazujące aktualną sytuację przedsiębiorstwa w porównaniu z zatwierdzonym budżetem – co pozwala na podjęcie środków zaradczych w celu osiągnięcia założeń budżetowych;
  • pomiar wyników ośrodków odpowiedzialności, umożliwiający rozliczenie pracowników z powierzonych im zadań;
  • mierniki rentowności produktów, ośrodków zysku i rynków, wskazujące gdzie i w jaki sposób przedsiębiorstwo osiąga zyski – co pozwala na skoncentrowanie posiadanych środków tam, gdzie przyniosą one największy zwrot;
  • mierniki wyników operacyjnych przedsiębiorstwa, jak np. wysokość obrotów, okres przetwarzania, czas reakcji, określające zmienne inne niż finansowe;
  • dane określające stopień zadowolenia klientów – na przykład jakość produktów i usług, liczba stałych klientów, liczba powtórnych zakupów, reklamacje itd. – pozwalające zrozumieć i zaspokoić potrzeby rynku.

Zakres informacji generowanych przez MIS jest z natury bardzo szeroki – obejmuje bowiem wszelkie wiadomości i dane mogące mieć wpływ na wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Porównaj z systemem informowania zarządu i rachunkowością zarządczą. Patrz również Planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

System informowania zarządu

Podzbiór systemu informacji zarządczej, który dostarcza zagregowane informacje zajętym członkom zarządu, umożliwiając im w ten sposób bieżące monitorowanie wyników przedsiębiorstwa. System taki często gromadzi informacje o odstępstwach od oczekiwanych wyników, sygnalizując jedynie problemy oraz zdarzenia niecodzienne lub niespodziewane. Ma on za zadanie unikać przeciążania zarządu nawałem informacji, które ograniczyłyby jego efektywność – z drugiej jednak strony istnieje niebezpieczeń- stwo, że pominięte zostaną detale o decydującym znaczeniu (czasem przecież diabeł tkwi w szczegółach), lub że niepomyślne informacje zostaną celowo ukryte. Patrz rada nadzorcza i nadzór właścicielski.