Wartość marki

1762

Wartość marki

Komercyjna wartość uznanej marki produktu, cieszą- cej się nie tylko szeroką rozpoznawalnością, ale także kupowanej przez klientów chętniej niż inne marki. Wartość taka jest realizowana albo w postaci ponadprzeciętnych zysków ze sprzedaży markowych produktów (zobacz ekonomiczna wartość firmy), albo w postaci zysku z odsprzedaży marki stronie trzeciej. Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, wartość marki jako składnika wartości niematerialnych i prawnych, uznawana jest jedynie przy rozliczaniu transakcji nabycia (czyli jeżeli istnieje potencjalny kupiec). Z kolei w analizie finansowej, marki uwzględnia się przy dokonywaniu wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa. W dzisiejszej gospodarce globalnej, marki są bardzo istotnym elementem konkurencji, zwłaszcza w branżach konsumpcyjnych. W przypadku mię- dzynarodowych korporacji, nie jest rzeczą niezwykłą, że ich kapitalizacja rynkowa jest w głównej mierze rezultatem wartości posiadanych marek. Obliczenie wartości marki jest operacją złożoną. Prognozowane zyski netto ze sprzedaży markowych produktów pomniejsza się o koszty utrzymania marki i o zyski niezależne od marki, a następnie dyskontuje do wartości bieżącej.

Wartość marki