Wykup

1114

Wykup

Emitent wykupujący obligację będącą w publicznym obrocie celem umorzenia zobowiązania. Jest to sytuacja podobna do spłaty pożyczki. „Termin wykupu” wskazuje dzień, w którym może to nastąpić. Nie musi on być równoznaczny z terminem zapadalności obligacji, ponieważ obligacja może mieć opcję wcześniejszej spłaty. „Dochód ze spłaty” to stopa dochodu z obligacji sprzedanej po wartości niższej niż nominalna, zawierająca element oprocentowania oraz wartość bieżącą przyszłych zysków kapitałowych w terminie zapadalności. „Agio przy wykupie” to premia oferowana pożyczkodawcom w zamian za zaakceptowanie stóp procentowych niższych niż rynkowe, wypłacana w momencie wykupu obligacji. Obligacje takie mogą zostać wyemitowane dla pożyczkobiorców, których aktualna sytuacja nie umożliwia obsługi długu według rynkowych stóp procentowych, ale których długofalowe perspektywy rozwoju postrzegane są przez pożyczkodawców jako na tyle korzystne, aby odroczyć zwrot z inwestycji. Zadłużenie tego typu może przykładowo być uzasadnione rozpoczęciem nowej działalności. Agio przy wykupie – występujące pod przykrywką spłaty kapitału – stanowi faktycznie odroczoną spłatę odsetek. W rachunkowości zarówno zasada współmierności przychodów i kosztów, jak i zasada przewagi treści nad formą wymagają, aby pozycja ta była amortyzowana w czasie i zaliczona w poczet kosztów w rachunku zysków i strat.

Źródłosłów angielski: z łacińskiego „re” = ‘z powrotem’ oraz „emere” = ‘kupować’, połączonych w słowo „redimere” = ‘wykupić’; oznacza również ‘odkupienie grzechów’.

Wykup