Zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi

1509

Zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi

Działania zmierzające do minimalizacji zobowiązań podatkowych w oparciu o wszelkie legalne środki. W pierwszym rzędzie działania takie skupiają się na uwzględnieniu w księ- gach podatkowych, obok wszystkich dochodów podlegających opodatkowaniu, również wszystkich mających zastosowanie ulg i odliczeń. Poza tym obejmują również tzw. planowanie zobowiązań podatkowych (czyli takie rozplanowywanie transakcji, które zmniejszy podatki) oraz wykorzystywanie wszelkich luk w prawie podatkowym umoż- liwiających dalsze odliczenia. W świetle prawa, zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi jest jak najbardziej legalne. Tym niemniej, zamykanie istniejących luk prawnych jest dla organów podatkowych nieustającą batalią w celu ograniczenia uchylania się od zobowiązań podatkowych. Przedsiębiorstwo ma prawo dążyć do minimalizacji podatków, podobnie jak innych kosztów swojej działalności – dlatego działalność profesjonalnych doradców podatkowych (z których wielu współpracuje z firmami audytorskimi) ma jak najlepszą reputację. Zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi należy jednak odróżnić od uchylania się od zobowiązań podatkowych, które polega na zaniżeniu deklarowanej podstawy opodatkowania (lub nienależytym odliczeniu pewnych kosztów od przychodu) i jest nielegalne. Choć jest to różnica bardzo istotna, zbyt gorliwe zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi może łatwo doprowadzić do przekroczenia granicy legalności. Konsekwencją takiej nadgorliwości może być również ryzyko, że nie zadeklarowane podatki zamienią się w zobowiązania warunkowe w wyniku weryfikacji dokonanej przez władze podatkowe.

Zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi