Zasada współmierności przychodów i kosztów

2544

Zasada współmierności przychodów i kosztów

Jedna z podstawowych zasad rachunkowości, zgodnie z którą przychody oraz koszty powinny być ujmowane nie w momencie przekazania środków pieniężnych, lecz w okresie obrachunkowym, w którym odnośne zdarzenie gospodarcze miało miejsce. Istotą zasady memoriałowej jest więc ustalenie momentu realizacji transakcji oraz rozróżnienie zdarzeń wykazywanych w rachunku zysków i strat od zdarzeń wykazywanych w bilansie. Na przykład, zgodnie z tą zasadą:

  • sprzedaż wykazywana jest w momencie wysłania towarów lub wykonania usługi, a nie w momencie wpływu należności;
  • koszty wykazywane są w momencie prawnego zaciągnięcia zobowiązania, a nie w momencie jego zapłaty
  • wydatki, które spożytkowane zostaną w przyszłym okresie, wykazywane są jako wydatki kapitałowe (inwestycyjne), a nie jako koszty
  • amortyzacja wykazywana jest jako stopniowe zmniejszanie wartości środków trwa- łych w miarę ich zużycia w działalności gospodarczej.

Gdyby nie stosować zasady memoriałowej, sprawozdanie finansowe byłoby po prostu rachunkiem przepływów pieniężnych. Jedyną, lecz tolerowaną, wadą tej zasady jest zwią- zana z nią konieczność przewidywania przyszłości. Choć może ona zmniejszyć obiektywność pomiarów, lepiej jest być bliższym rzeczywistości nawet w przybliżeniu niż opierać się na ścisłej, lecz niemiarodajnej ewidencji.