Zerokuponowy papier wartościowy

1026

Zerokuponowy papier wartościowy

Obligacja lub akcja uprzywilejowana nieprzynosząca odsetek ani dywidend przed terminem wykupu. Emituje się je z  dużym dyskontem w  stosunku do wartości nominalnej (czyli wartości bieżącej przepływu gotówkowego z wykupu papieru wartościowego według rynkowych stóp procentowych). Zarabia się zatem na wzroście pomiędzy ceną z dyskontem w momencie emisji a warto- ścią wykupu w terminie zapadalności. Instrumenty zerokuponowe są raczej anomalią na rynku. Inwestorzy zwykle chcą otrzymywać jakieś zyski w gotówce w czasie trwania inwestycji. Odroczenie wypłaty zysków zwiększa ryzyko niewypłacalności, ponieważ brak tutaj bieżącego „testu” wypłacalności finansowej w postaci wypłacanych odsetek i obciążenie ostateczną spłatą jest znacznie zwiększone. Ponadto, ponieważ zmienność jest tym większa, im mniejszy kupon, instrumenty zerokuponowe są bardziej podatne na zmienność cen w wyniku wahań rynkowych stóp procentowych. Jednakże różnica pomiędzy rozłożeniem przepływów gotówkowych a ich kosztem może speł- niać kilka ważnych funkcji. Przykładowo, emitent może zainwestować dochód w przedsięwzięcie o długim terminie realizacji; wtedy ulga odsetkowa w tym czasie może być lepiej zharmonizowana z przepływami gotówkowymi przedsięwzięcia. Inwestor z  powodów podatkowych będzie preferował realizację dochodu poprzez zysk kapitałowy (czasami niżej opodatkowany) niż opodatkowanie dochodu pełną stawką podatkową. Kolejną korzyścią jest brak ryzyka reinwestowania. Warto zauważyć, że sprawozdawczość finansowa zgodnie z większością standardów rachunkowości, przywołując zasadę przewagi treści nad formą, pomija aspekty czasowe zerokuponowych papierów warto- ściowych i  nalicza koszty finansowania okresowo według rynkowego kosztu finansowego w chwili emisji. Co za tym idzie, rachunkowość memoriałowa kosztów odsetek ukazuje zerokuponowy papier wartościowy jako zwykły instrument finansowy regularnie obsługujący swoje koszty finansowania. Zestawienie przepływów pieniężnych zamyka koło transakcji. Pośrednia metoda obliczania środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej ponownie dodaje przyrosty odsetek niepieniężnych do wartości zysku netto. Można wtedy zobaczyć, jak zerokuponowy papier wartościowy przenosi w pełni koszty finansowania ze środków pieniężnych z „działalności operacyjnej” na środki pieniężne z „działalności inwestycyjnej”.