Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

2473

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego wobec organów skarbowych. Zobowiązanie takie może być zobowiązaniem bieżącym (płatnym w najbliższej przyszło- ści) lub odroczonym (płatnym w nieokreślonej przyszłości, jeśli w ogóle). Niewywiązanie się z zapłaty podatku grozi grzywną lub ogłoszeniem niewypłacalności, ponieważ organy skarbowe są uprawnione do ściągania zobowiązań podatkowych również w drodze likwidacji przedsiębiorstwa. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego są kwestią istotną przy dokonywaniu analizy finansowej, z szeregu powodów:

  • kalkulacja podstawy opodatkowania w oparciu o przepisy podatkowe jest bardzo złożona i różni się od kalkulacji wyniku finansowego opartej na standardach rachunkowości;
  • obliczanie kwoty podatku należy do kompetencji przedsiębiorstwa, co powodować może tendencje do minimalizacji podatków lub zaniżania ich wielkości w sprawozdaniu finansowym;
  • kwotę podatku dochodowego trudno jest zweryfikować, chyba że jego kalkulacja sprawdzana jest przez organy podatkowe;
  • podatek dochodowy może odpowiadać istotnej części zysku – szczególnie w sytuacji, gdy błędy w jego kalkulacji nawarstwiały się latami.

Pewien komfort mają użytkownicy sprawozdań finansowych, które poddawane są badaniu przez biegłych rewidentów – powinni oni jednak pamiętać, że kalkulacja kwoty podatku dochodowego pozostaje w kompetencji zarządu jednostki (standardowe procedury stosowane w badaniu sprawozdania finansowego sprawdzają tylko, ale nie gwarantują poprawności kalkulacji podatku). Nieuregulowane zobowiązania podatkowe budzą szczególne zaniepokojenie kredytodawców, ponieważ wartość posiadanego przez nich zabezpieczenia może ulec zmniejszeniu, jeżeli roszczenia organów podatkowych podczas likwidacji mają pierwszeństwo przed innymi roszczeniami.

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego