Zrealizowane zyski/straty na sprzedaży aktywów długoterminowych

2174

Zrealizowane zyski/straty na sprzedaży aktywów długoterminowych

Zwiększenie lub zmniejszenie wartości rynkowej składnika aktywów długoterminowych potwierdzone jego zamianą na środki pieniężne w transakcji sprzedaży. Zysk lub stratę ze sprzedaży ujmuje się w rachunku wyników. Weźmy przykład, w którym wartość nieruchomości oszacowana przez niezależnego rzeczoznawcę trwale wzrosła. Zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowo- ści, przyrost wartości może zostać dodany do wartości bilansowej, a niezrealizowany zysk ujęty jako zwiększenie na koncie kapitału rezerwowego. W przypadku sprzedaży składnika aktywów, faktyczny zysk przechodzi z kapitału rezerwowego do rachunku wyników, tym samym powiększając wartość zysków z lat ubiegłych. Figurująca w kapitale rezerwowym różnica pomiędzy przyrostem wartości oszacowanym przez rzeczoznawcę a faktycznym zrealizowanym zyskiem zostaje wyeliminowana. Patrz też niezrealizowane zyski/straty.