Klasyfikacja kosztów (w układzie funkcjonalnym lub układzie rodzajowym)

2568

Klasyfikacja kosztów (w układzie funkcjonalnym lub układzie rodzajowym)

Koszty w rachunku zysków i strat można klasyfikować na dwa sposoby. W klasyfikacji funkcjonalnej, koszty grupowane są według działów lub działań (np. produkcja, sprzedaż, administracja, dystrybucja). W klasyfikacji rodzajowej, koszty grupuje się według ich rodzaju i charakteru (np. pracownicze, materiałów, amortyzacji). Obie klasyfikacje dają tę samą wartość zysku. Prezentacja w układzie funkcjonalnym jest bardziej przydatna dla stron zewnętrznych (w tym konkurencji), podczas gdy prezentacja w układzie rodzajowym zapewnia lepszą porównywalność przedsiębiorstw. Układ rodzajowy jest rozpowszechniony w Europie, podczas gdy spółki amerykańskie zobowiązane są do stosowania układu funkcjonalnego. Zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, jeżeli spółka prezentuje swoje koszty w układzie funkcjonalnym, musi również załączyć dodatkową informację o rodzaju tych kosztów w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Informacja ta jest przydatna dla czytelników, którzy nie znają układu funkcjonalnego specyficznego dla danej firmy. Patrz również układ kosztów.