Na minusie-Na plusie-Na papierze-Nad kreską

1436

Na minusie

Na minusie (dosłownie ‘czerwonym drukiem’) • Red Ink (Euphemism) • Potoczne określenie wyników nierentownych. Wywodzi się ono z zamierzchłej już praktyki stosowanej kiedyś przez księgowych, polegającej na dokonywaniu w księgach zapisów po stronie Winien (dotyczących kosztów) kolorem czerwonym, a zapisów po stronie Ma (dotyczących przychodów) kolorem czarnym.

Na plusie

(dosłownie ‘czarnym drukiem’) • Black Ink (Euphemism) • Potoczne określenie zysku osiągniętego przez przedsiębiorstwo. Wywodzi się ono ze stosowanej niegdyś, a obecnie już zarzuconej praktyki, polegającej na dokonywaniu w księdze głównej zapisów po stronie Credit (dotyczących przychodów) kolorem czarnym, a zapisów po stronie Debet (dotyczących kosztów) kolorem czerwonym.

Na papierze (żargon zawodowy)

Odzwierciedlenie rzeczywistości finansowej przy użyciu wyliczeń rachunkowych, takich jak sprawozdanie finansowe lub prognoza. Możnaby np. powiedzieć: „Na papierze (tzn. według naszych obliczeń lub szacunków) spółka posiada zdolność do obsługi zadłużenia”. Określenia tego używa się dla zaznaczenia pewnego sceptycyzmu co do miarodajności wyliczeń. Zob. także papierowy zysk.

na papierze

Nad kreską

(żargon zawodowy) • Above-the-line (vernacular) • W rachunkowości jest to nieformalne określenie kwoty zysku stanowiącej podstawę do kalkulacji zysku na jedną akcję. W zależności od podejścia, kwota ta może zawierać (lub nie) zyski nadzwyczajne i zyski wyjątkowe* . Obecnie, odkąd standardy rachunkowości bardziej klarownie precyzują to zagadnienie, zarówno zyski nadzwyczajne, jak i zyski wyjątkowe wlicza się do pozycji nad kreską, po czym oblicza się różne warianty zysku na jedną akcję. W innym kontekście, określenie „nad kreską” odnosić się może również do aktywów obrotowych lub zobowiązań krótkoterminowych. Porównaj z pod kreską