Eliminacja korekt z końca okresu

1630

Eliminacja korekt z końca okresu

Księgowania wprowadzane do ksiąg na początku okresu obrotowego w celu wyeliminowania pewnych krótkoterminowych, wynikających z upływu czasu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na koniec okresu, które stanowiły część korekt z poprzedniego okresu. Księgowania te polegają na dokonaniu po stronach Debet i Credit wpisów będących dokładną odwrotnością korekt wprowadzonych na koniec roku. W ten sposób, nowy bilans rozpoczyna się z „czystym kontem”, które odzwierciedla faktyczne transakcje. Rachunek zysków i strat następnego okresu wyrówna różnice pomiędzy biernymi rozliczeniami międzyokresowymi oszacowanymi na koniec poprzedniego okresu a faktycznymi transakcjami w okresie następnym. Alternatywnym podejściem jest skompensowanie biernych rozliczeń międzyokresowych ich faktycznymi kwotami (tj. Dt: Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów; Ct: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług) a następnie odpisanie ewentualnej pozostałej różnicy w koszty w rachunku zysków i strat (w poniższym przypadku 5 dolarów) w celu wyeliminowania nieprawidłowej części biernych rozliczeń międzyokresowych nadal figurującej w bilansie. Eliminacja korekt z końca okresu osiąga ten sam efekt w sposób bardziej „automatyczny”; ale jest ona w księgowości procedurą opcjonalną, która niekoniecznie musi być stosowana w cyklu obrachunkowym.

Eliminacja korekt z końca okresu