Giełda warszawska – najważniejsze informacje

2159

Warszawska giełda (GPW), nie można zaprzeczyć, że giełda zlokalizowana w polskiej stolicy jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jego tworzenie, funkcjonowanie i rozwój są tematem wartym rozwinięcia. Spójrzmy na instytucję, której korzenie sięgają 1817 roku.

Początki Warszawskiej Giełdy

Skrót GPW jest używany zamiast pełnej nazwy w mediach lub podczas dyskusji. Po jego rozwoju w pełni otrzymamy Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, którą znamy dzisiaj, została założona w 1991 r. Na mocy aktu założycielskiego podpisanego przez Ministra Przekształceń Własnościowych i Ministra Finansów będących przedstawicielami Skarbu Państwa. Choć początki instytucji sięgają 1817 roku, po latach rozbiorów, dwóch wojnach światowych i okresie komunizmu, giełda może stać się najważniejszą częścią polskiego rynku kapitałowego tylko na podstawie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi . Co ciekawe, od 2010 r. Giełda jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Warszawska giełda, czyli co?

Warszawska giełda jest publiczną instytucją finansową, która jest najważniejszą częścią polskiego rynku kapitałowego. Rynek kapitałowy jest segmentem rynku, w którym przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Giełda organizuje obrót tymi instrumentami na rynku. Podstawowymi instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem obrotu na GPW w Warszawie są akcje i obligacje. Oprócz obrotu giełda wspiera rozwój gospodarczy i tworzy kulturę inwestowania w Polsce i tym regionie Europy. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie obejmuje również zapewnienie bezpiecznego i regulowanego przepływu kapitału. GPW prowadzi kilka zorganizowanych rynków. Wśród nich: rynek główny GPW, rynek alternatywny – NewConnect i rynek obligacji – Catalyst.

Nie jeden rynek na giełdzie

Każdy z rynków obsługiwanych przez GPW charakteryzuje się szczegółowymi zasadami funkcjonowania i obrotu. Na rynku głównym (rynku regulowanym) akcje, instrumenty pochodne i instrumenty kapitałowe są przedmiotem obrotu. Na tym rynku notowane są największe firmy krajowe, a nawet zagraniczne. NewConnect, zwany rynkiem alternatywnym, jest miejscem notowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają szansę na dynamiczny rozwój. NewConnect działa od 2007 roku. Catalyst to kolejny charakterystyczny rynek dla GPW. Obrót obligacjami skarbowymi, korporacyjnymi, komunalnymi, kooperacyjnymi i kooperacyjnymi oraz listami zastawnymi odbywa się w najmłodszym segmencie rynku.

Czym handluje się na „Warszawskiej Giełdzie”?

Warszawska giełda organizuje obrót instrumentami finansowymi. 3000 z nich jest notowanych na warszawskiej giełdzie. Na GPW najbardziej znanymi podmiotami obrotu są papiery wartościowe, prawa do papierów wartościowych i instrumenty pochodne. Wśród papierów wartościowych wyróżniamy: akcje, certyfikaty inwestycyjne, obligacje skarbowe i obligacje innych emitentów. Oprócz zakupu / sprzedaży akcji inwestorzy mogą nabywać do nich prawa. Interesującymi instrumentami są instrumenty pochodne, które obejmują: kontrakty futures (na indeksy giełdowe, kursy walut, ceny akcji), warranty, opcje i jednostki indeksowe.

Kto zarządza warszawską giełdą?

Warszawska giełda jako instytucja finansowa i spółka publiczna ma złożoną strukturę organizacyjną. Najważniejszym organem spółki jest Walne Zgromadzenie Giełdy. Mają prawo do zmiany statutu giełdy i powołania członków Rady Giełdy. Jego głównym zadaniem jest nadzorowanie GPW. Zarząd Giełdy jest ważnym organem odpowiedzialnym za wprowadzanie papierów wartościowych i maklerów giełdowych do obrotu. Marek Dietl jest Prezesem Zarządu Giełdy.