Główny Księgowy amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

1381

Główny Księgowy amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd • Chief Accountant SEC (USA)

Władza księgowa w amerykań- skiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), instytucji nadzorującej największy rynek kapitałowy na świecie. W celu należytego wywiązania się ze swojej misji, „Urząd Głównego Księgowego” (bo tak brzmi jego formalna nazwa) podzielony jest na trzy główne zespoły, które doradzają SEC w kwestiach rachunkowości i rewizji finansowej:

  • Zespół ds. Rachunkowości („Accounting Group”), który skupia się na standardach rachunkowości i praktykach sprawozdawczości finansowej, będąc jednocześnie płaszczyzną porozumienia pomiędzy organizacjami księgowymi z sektora prywatnego (jak amerykańska Rada Standardów Rachunkowości Finansowej), spółkami giełdowymi, biegłymi rewidentami oraz innymi organami regulacyjnymi działającymi w ramach SEC;
  • Zespół ds. Profesjonalnych Praktyk Księgowych („Professional Practice Group”), który w ścisłej współpracy z Radą Nadzoru Rachunkowości Spółek Publicznych pracuje nad wdrażaniem zawodowych standardów postępowania w rewizji finansowej. Zajmuje się on również badaniem i rozwiązywaniem zgłoszonych przypadków naruszenia norm etycznych przez biegłych rewidentów spółek zarejestrowanych w SEC;
  • Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej („International Affairs Group”), który utrzymuje kontakty z międzynarodowymi organizacjami działającymi na polu rachunkowości i rewizji finansowej, a także z organizacjami regulacyjnymi (w szczególności Międzynarodową Organizacją Komisji Papierów Wartościowych) w celu wymiany doświadczeń, koordynowania inicjatyw globalnych i promowania najlepszych praktyk.

SEC wywiera pośredni, lecz bardzo silny wpływ na amerykańskie praktyki w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej. Podczas gdy amerykańska Rada Standardów Rachunkowości Finansowej ustanawia Ogólnie Przyjęte Zasady Rachunkowości, a Rada Nadzoru Rachunkowości Spółek Publicznych kontroluje biegłych rewidentów, Główny Księgowy SEC wywiera naciski dzięki pozycji organu regulującego sprawozdawczość finansową spółek giełdowych. Od roku 2005 można zauważyć jego poparcie dla standardów rachunkowości opartych na bardziej ogólnych zasadach i dla zbliżenia standardów amerykańskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. W latach 2003–2005 funkcję Głównego Księgowego SEC pełnił Donald Nicolaisen, dawniej partner w PricewaterhouseCoopers. Główny Księgowy amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd