Sprawozdawczość podatkowa a sprawozdawczość finansowa

1832

Sprawozdawczość podatkowa a sprawozdawczość finansowa

Państwa z tradycją prawa skodyfikowanego (np. w Europie kontynentalnej i in.) często wymagają jednolitości deklaracji podatkowych i publikowanych sprawozdań finansowych. W takiej sytuacji zazwyczaj wystę- puje tendencja do minimalizacji zobowiązań podatkowych. Inwestorzy przeważnie kładą mniejszy nacisk na wykazywany zysk, a bardziej skupiają się na zamówieniach, sprzedaży i przepływie środków pieniężnych. W państwach o anglosaskiej tradycji księgowej deklaracje podatkowe są sporządzanie niezależnie od sprawozdań finansowych. Nacisk kładzie się na ustalenie rzeczywistej rentowności jako miernika konkurencyjno- ści. Rozprzestrzenianie się tendencji do ujednolicania ogólnoświatowych standardów rachunkowości sprawia, że w ramach MSSF różnice te zanikają.