Marża w rachunkowości / księgowości

3639

Marża na pokrycie kosztów stałych

Różnica między ceną sprzedaży produktu/usługi, a bezpośrednimi (zmiennymi) kosztami tego produktu/usługi (czyli ceną nabycia lub – w przypadku producenta – kosztami bezpośrednimi robocizny i materiałów). Kwota ta wykorzystywana jest na pokrycie stałych kosztów ogólnych przedsiębiorstwa, które jako koszty okresu, są niezależne od wielkości produkcji. Marża na pokrycie kosztów stałych jest pojęciem bardzo podobnym do zysku brutto ze sprzedaży, z tym że uwzględnia jedynie koszty zmienne; podczas gdy zysk brutto ze sprzedaży uwzględniać może także rozliczaną część stałych kosztów ogólnych. Koncepcję marży na pokrycie kosztów stałych wykorzystuje się przede wszystkim w rachunkowo- ści zarządczej. Patrz również analiza progu rentowności i wyznaczanie ceny na podstawie kosztów zmiennych.

Marża na pokrycie kosztów stałych

Marża zysku

Wartość wypracowanego zysku jako procent przychodów ze sprzedaży. Zysk definiuje się zazwyczaj jako zysk na sprzedaży poszczególnych pozycji zapasów – w tym wypadku określa się go jako marżę brutto. W zależności od kontekstu, marża zysku odnosić się może do procentowego udziału zysku netto w sprzedaży – wówczas mówimy o „marży netto”. Marża zysku przedsiębiorstwa jest funkcją kilku czynników:

Marża zysku

Marża zysku brutto • Marża na sprzedaży • Marża procentowa/handlowa • Marża sprzedaży

Zysk brutto na sprzedaży mierzony jako procent sprzedaży. Ten prosty i popularny wskaźnik finansowy jest dobrym miernikiem wyników firmy i jej relatywnej konkurencyjności rynkowej, ponieważ odzwierciedla na ile kupujący cenią sobie oferowane przez nie produkty. Wśród konkurencyjnych przedsiębiorstw wyższa marża na sprzedaży jest dowodem na to, że klienci postrzegają wyższą wartość produktu.

Wzór:

Wzór na wyliczenie marży zysku brutto

To z kolei może być efektem nakładów na badania i rozwój, jakości usług, reklamy itp. (patrz marka). Marża na sprzedaży różni się w zależności od branży, odzwierciedlając sytuację na rynku i wielkość obrotów:

Różnice w wysokości marży (%) Przykłady

Marża na sprzedaży zmienia się również wraz ze wzrostem udziału w rynku (czyli w sytuacji, gdy sprzedaż rośnie szybciej niż ogólny wzrost na rynku). Ponieważ krzywe popytu nachylone są w dół (czyli aby zwiększyć sprzedaż trzeba obniżyć cenę), a krzywe podaży zazwyczaj idą w górę (czyli wraz ze wzrostem sprzedaży koszty produkcji zwykle też rosną), marża na sprzedaży zazwyczaj kurczy się wraz z agresywnym wzrostem poziomu sprzedaży – co jest kluczową sprawą do uwzględnienia przy prognozowaniu. Patrz również wyznaczanie ceny na podstawie kosztów zmiennych/marży na pokrycie kosztów stałych i porównaj z narzutem.

Analiza marży zysku brutto