Metoda alokacji wzajemnej (kosztów wydziałów pomocniczych)

2016

Metoda alokacji wzajemnej (kosztów wydziałów pomocniczych)

Alokacja (rozliczanie) kosztów wydziałów pomocniczych na wydziały produkcyjne w sposób uwzględniający wzajemne świadczenie usług pomiędzy różnymi wydziałami pomocniczymi. Przy rozliczaniu takim, koszty wydziałów usługowych podlegają wzajemnym „realokacjom” (pomiędzy poszczególnymi wydziałami pomocniczymi), zanim w ostatecznym rozrachunku zostaną alokowane na wydziały produkcyjne. W zastosowaniu tej metody można dokonywać ciągłej alokacji i realokacji kosztów lub oprzeć się na wyliczeniach algebraicznych. Metoda alokacji wzajemnej jest bardziej skomplikowana niż inne metody (metoda bezpośrednia i metoda sekwencyjna), lecz niewątpliwie zapewnia bardziej miarodajny wynik. Tym niemniej, różnice pomiędzy wynikami różnych metod często mają charakter nieistotny.

Metoda analizy kont (w szacunku kosztów)

System klasyfikacji kosztów, który w sposób nieformalny dzieli koszty według ich kształtowania się – tzn. na zmienne, stałe lub częściowo zmienne (mieszane). Rozróżnienie typu kosztów opiera się na doświadczeniu i ocenie. Metoda analizy kont jest bardzo rozpowszechniona ze względu na swoją stosunkową prostotę. Poświęca precyzję na rzecz wygody, szybkości i oszczędności. Porównaj z innymi metodami, jak rachunek kosztów działań, metoda uzgodnieniowa, metoda pomiaru prac inżynieryjno- -technicznych, metoda szacowania kosztów według najwyższego i najniższego poziomu działalności, metoda najmniejszych kwadratów i Kaizen.

Metoda bezpośrednia (obliczenia środków pieniężnych z działalno- ści operacyjnej)

Obliczenie wartości środków pieniężnych z działalności operacyjnej w oparciu o wewnętrzne zapisy księgowe przedsiębiorstwa (np. wpływy i rozchody pieniężne w księdze kasowej). Metoda bezpośrednia jest bardzo dokładna, ale jednocześnie czasochłonna i pracochłonna, ponieważ wymaga wyodrębniania i odrzucania pozycji odzwierciedlających transakcje kapitałowe. Ponadto, z metody tej nie mogą korzystać osoby spoza przedsiębiorstwa, które nie mają dostępu do wewnętrznych zapisów księ- gowych. Porównaj z metodą pośrednią.