Metoda aktualizacji skumulowanej

1490

Metoda aktualizacji skumulowanej

Sposób rozliczania zmian w oszacowaniach księgowych. Łączny efekt wprowadzonych zmian wykazuje się jako jednorazową pozycję nadzwyczajną w rachunku zysków i strat w roku, w którym zmiany zostały wprowadzone. Od tego momentu stosuje się nowe oszacowania. Metoda aktualizacji skumulowanej stanowi wygodne i stosunkowo proste podejście alternatywne w porównaniu z podejściem wzorcowym, które zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości polega na retrospektywnym przekształcaniu wartości za poprzedni rok. Należy zauważyć, że wszelkie zmiany w zasadach rachunkowości muszą być dokonywane z mocą wsteczną.