Klasyfikacja kredytów

2911

Klasyfikacja kredytów

Stosowana w rachunkowości i przez organy nadzorujące procedura segregująca portfel pożyczek/kredytów bankowych według ogólnych kategorii stopnia ich ryzyka. Przykładowe ogólne kategorie przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja kredytów

W ramach powyższych kategorii, banki stosują zazwyczaj bardziej szczegółowe klasyfikacje oparte na określonym prawdopodobieństwie poniesienia straty (jest to jeden z wymogów Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II) w zakresie adekwatności kapitałowej). Klasyfikacje te mogą być wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem oraz w tworzeniu rezerw na kredyty nieściągalne. Kredyty bankowe są aktywami finansowymi, których ostateczne odzyskanie zależy w dużym stopniu od ryzyka kredytowego. Oszacowanie jakości aktywów poprzez system klasyfikacji kredytów jest szczególnie istotne przy ocenie rzeczywistej pozycji finansowej.