Metoda praw własności

1490

Metoda praw własności (w konsolidacji)

Podejście księgowe wykorzystywane do przedstawiania skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek posiadających „znaczący wpływ”, ale nie kontrolę, nad działalnością innego podmiotu (zwanego jednostką stowarzyszoną). Przedziałem, przy którym stosuje się tę metodę, jest posiadanie udziału w wysokości od 20% do 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy: w tej sytuacji inwestor jest reprezentowany w radzie nadzorczej, ale nie jest w stanie przegłosować jednomyślnej opozycji. Jeżeli udział jest mniejszy niż 20%, traktuje się go jako długoterminowy składnik aktywów finansowych i wykazuje w księgach właściciela po koszcie nabycia. W przypadku udziału dającego ponad 50% praw głosu na walnym zgromadzeniu, podmioty konsolidowane są metodą konsolidacji pełnej („pozycja po pozycji”), tak jakby były połączone (czyli stanowiły jeden podmiot). Metoda praw własności ukazuje jednostkę stowarzyszoną w bilansie właściciela po koszcie nabycia. Koszt ten jest następnie korygowany o późniejsze zmiany wielkości udziału w aktywach netto tej jednostki (w szczególności o udział w zysku z lat ubiegłych narosłym od daty nabycia). Natomiast udział właściciela w zyskach jednostki stowarzyszonej wykazywany jest w rachunku zysków i strat.