Opinia z badania sprawozdania finansowego

1460

Opinia z badania sprawozdania finansowego

Formalne oświadczenie biegłego rewidenta na temat rzetelności sprawozdania finansowego, jego zgodności ze standardami rachunkowości oraz spójności w stosunku do lat ubiegłych. Jako dodatek do samej opinii, biegły rewident opisze także, co zostało wykonane (standardy badania) i przypomni czytelnikom o pewnych nieodłącznych ograniczeniach (tj. że ostateczna odpowiedzialność za rzetelność sprawozdania spoczywa na zarządzie; że badanie niekoniecznie wykryje oszustwo; i że jego dokładność ograniczona jest do wartości istotnych). Opinia z badania jest końcowym wynikiem pracy poświęconej przez biegłego rewidenta na weryfikację i potwierdzenie poprawności sprawozdawczości; stanowi również podstawę opłaty za badanie. W większości krajów prawo spółek określa pewien próg wielkości, po przekroczeniu którego spółka ma ustawowy obowiązek badania sprawozdań. Może się wydawać, że opinia biegłego rewidenta stwierdza rzeczy oczywiste, potwierdzając tylko to, co zostało zaprezentowane przez jednostkę sprawozdawczą (bo czy ktokolwiek świadomie publikowałby „nierzetelne” sprawozdanie?). Co więcej, opinia zawiera wiele zastrzeżeń sygnalizujących, że daleko jej do świadectwa niezawodności. Gdzie więc powstaje jej ekonomiczna wartość dodana, o ile taka w ogóle istnieje? Efektywność rynków kapitałowych jest ściśle powiązana z poziomem zaufania użytkowników sprawozdwczości do wiarygodności zawartych w niej informacji. To z kolei przekłada się na łatwiejszy dostęp do kapitału i jednocześnie zmniejszenie kosztu kapitału. Biorąc pod uwagę problem konfliktu w stosunkach agencyjnych i asymetrię informacji, największa wartość dodana opinii z badania sprawozdania musi ostatecznie wynikać z wiarygodności i reputacji samego biegłego rewidenta. „Czysta” opinia z badania sprawozdania stanowi tak silne oczekiwanie odbiorców, że uważa się ją za rzecz oczywistą (patrz gotowiec). Jej brak byłby poważnym sygnałem ostrzegawczym – „czerwoną flagą” dla użytkowników sprawozdań. I choć opinia bez zastrzeżeń rzeczywiście stanowi normę, możliwe są również inne wersje: „opinia z zastrzeżeniami” (stwierdzająca ogólną rzetelność, spójność i zgodność z MSSF, z zaznaczeniem wyjątków i istotnych ograniczeń zakresu gwarancji biegłego rewidenta), „opinia negatywna” (stwierdzająca nierzetelność sprawozdania) i „brak opinii” (spowodowany niemożnością wyciągnięcia wniosków).