Plan kont

3241

Plan kont

Szczegółowa, standaryzowana lista kont księgowych, ustalająca porządek poszczególnych kont w księdze. Ilość kont księgowych przedsię- biorstwa uzależniona jest od jego wielkości, stopnia złożoności i rodzaju prowadzonej działalności (poniższy przykład przedstawia niewielką firmę konsultingową). Między numerycznymi oznaczeniami kolejnych kont pozostawia się zwykle luki, umożliwiające wstawianie nowych kont w miarę rozwoju przedsiębiorstwa.

Plan kont

Plan kont jest wewnętrznym narzędziem księgowym, dostosowanym do szczególnych potrzeb i preferencji przedsiębiorstwa. Zdarza się jednak również, że jego wybór narzucony jest uwarunkowaniami zewnętrznymi. Z reguły układ planu kont jest dość sztywny, co ma tę zaletę, że pozwala na dokonywanie porównań między róż- nymi przedsiębiorstwami. Jest to niezwykle istotne dla spółek holdingowych posiadają- cych szereg jednostek zależnych, dla działalności regulowanej odrębnymi przepisami (np. banków), a także dla urzędów statystycznych i organów podatkowych. Plany kont określone przez przepisy są szczególnie popularne w Niemczech i we Francji. W anglosaskiej tradycji księgowej wybór odpowiedniej klasyfikacji kont pozostawia się zazwyczaj do własnego uznania przedsiębiorstwa, o ile organy regulujące nie postanowią inaczej. Bez względu jednak na to, jakie nazwy nadawane są kontom księgi głównej, sporządzone na ich podstawie sprawozdania finansowe muszą być zgodne ze standardami rachunkowości lub ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.

*Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o rachunkowości pojęcie „plan kont” ma szersze znaczenie. Plan kont oprócz wykazu kont księgi głównej (kont syntetycznych) obejmuje także przyjęte zasady księ- gowania operacji gospodarczych oraz zasady wyceny aktywów i pasywów, a ponadto zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (kont analitycznych) i ich powiązania z kontami księgi głównej.