Opłata po umorzeniu i zakupie jednostek

917

Opłata po umorzeniu jednostek

System prowizji od sprzedaży z datą płatności w chwili sprzedaży inwestycji, np. funduszu powierniczego lub annuitetu. Nazywany jest również „odroczoną opłatą od sprzedaży”. Ma zniechęcać do przedwczesnego wycofywania się i procederu zbierania śmietanki: im dłużej posiadacz zachowuje inwestycję, tym niższy procent opłaty. Jest ona przeciwieństwem opłaty przy zakupie jednostek.

Opłata przy zakupie jednostek

Opłata przy zakupie inwestycji detalicznej, np. funduszu powierniczego lub annuitetu. Pokrywa ona koszty administracyjne, opłaty transakcyjne oraz prowizje od sprzedaży. Prowizję wyrażoną procentowo niezwłocznie odlicza się od zainwestowanej kwoty i wpłaca dystrybutorowi. Przeciwieństwo opłaty po umorzeniu jednostek.

Opłata z tytułu zerwania umowy

Opłata, która musi zostać poniesiona przez stronę rezygnującą z umowy. Na przykład zainteresowany składa ofertę zakupu nieruchomości. Dla zablokowania transakcji sprzedający może zostać poproszony o wycofanie oferty z rynku (w oczekiwaniu na lepszą ofertę). Z powodu upływu czasu pomiędzy złożeniem oferty przez kupującego a realizacją transakcji sprzedający zażąda zabezpieczenia na wypadek, gdyby kupujący wycofał się. Zabezpieczenie to może mieć formę przedpłaty (zadatku), która w  razie rezygnacji kupującego przepadnie. Jeżeli sprzedają- cy wycofa ofertę, może być zobligowany do zwrotu przedpłaty powiększonej o umowną karę. Umowa tego typu jest w całości zależna od ustaleń pomiędzy stroną kupującą a sprzedającą.