Pakiet kontrolny akcji

1851

Pakiet kontrolny akcji zapewniający jego właścicielowi decydujący głos w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Inwestor będący właścicielem pakietu kontrolnego może według własnego uznania:

  • powoływać członków rady nadzorczej,
  • wybierać członków zarządu,
  • wprowadzać zmiany w strategii przedsiębiorstwa i jego bieżącej działalności.
  • wywierać wpływ na politykę finansową.

Z przyczyn praktycznych, powyższe uprawnienia nie zawsze są wykonywane (przedsiębiorstwo może być na przykład bardzo dobrze zarządzane bez żadnych ingerencji). Całkowitą pewność, że nie zostanie się przegłosowanym przez opozycyjnie nastawionych akcjonariuszy, daje posiadanie ponad 50% praw głosu na walnym zgromadzeniu. Jednak czasem wiele z wymienionych uprawnień można uzyskać posiadając mniej niż większość udziałów(20–30%), jeżeli występuje duże rozproszenie pozostałych akcji, a interesy reszty akcjonariuszy nie są koordynowane. Inwestor sprawujący kontrolę musi respektować prawa udziałowców mniejszościowych – pewne podstawowe interesy rynkowe nawet stron przegłosowanych powinny być szanowane. Sprawozdania finansowe posiadającego kontrolę inwestora są konsolidowane ze sprawozdaniami jednostki będącej przedmiotem inwestycji, ukazując oba podmioty jako jedną jednostkę gospodarczą.

Ze względu na uprawnienia, jakie daje pakiet kontrolny, zwykle przy jego nabyciu płaci się premię za kontrolę. W każdym wypadku posiadania pakietu kontrolnego standardy rachunkowości wymagają dokonywania konsolidacji sprawozdań finansowych.