Podejście wzorcowe/preferowane

1529

Podejście wzorcowe/preferowane (MSR)

Podejście zalecane lub preferowane przez Komitet ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w przypadkach, w których dopuszczalna była (przed rokiem 2005) dowolność wyboru określonej zasady rachunkowości. Sama koncepcja zasad rachunkowości zakłada pewną swobodę wyboru stosowanych metod, tak aby przedsiębiorstwo mogło spośród dozwolonych rozwiązań wybrać to, które jest najbardziej adekwatne do jego sytuacji. Dlatego dopuszczalne podejście alternatywne było tolerowane, aczkolwiek niezalecane. Z drugiej jednak strony, dla zapewnienia porównywalności sprawozdań różnych przedsiębiorstw, najlepiej byłoby, aby wszyscy stosowali jednakowe podejście. Podejście wzorcowe było przykładem pewnego rodzaju perswazji moralnej ze strony KMSR, mającej zachęcić (choć nie zmusić) do stosowania rozwią- zań preferowanych. Było to również narzędzie służące harmonizacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów różnych wpływowych grup. W roku 2001 KMSR rozpoczął udoskonalanie MSR i do roku 2004 udało mu się zawęzić wybór dopuszczalnych zasad rachunkowości. Po roku 2005 rozróżnienie pomiędzy podejściem wzorcowym a dopuszczalnymi podejściami alternatywnymi zostało zarzucone na rzecz wprowadzenia jednolitych standardów. Choć nadal w ramach danego standardu dopuszcza się pewne alternatywne podejścia, żadne z nich nie jest obecnie traktowane jako preferowane.