Portfel

1197

Portfel

Dowolna grupa różnego typu papierów dłużnych lub papierów wartościowych, należących do jednego posiadacza, których łączna wartość wykazywana jest jako składnik aktywów. Portfel rynkowy obejmuje cały zakres ryzykownych aktywów. Z uwagi na różne korelacje między zyskami wahania w ramach portfela zwykle kompensują się i w ten sposób w sumie eliminują większość ryzyka poszczególnych inwestycji. Jednakże ryzyka wewnętrznego (rezydualnego) – zwanego ryzykiem systematycznym – nie można wyeliminować poprzez dywersyfikację portfela. Słowo pochodzi od przenośnej teczki na dokumenty (dosłownie „przenośne karty”).

Portfel inwestycyjny

Każdy zestaw aktywów zgromadzonych w celu osiągnięcia dochodu, który z czasem gromadzi się i tworzy majątek. Jest to raczej szerokie pojęcie, pod którym kryje się wiele wariantów. Portfel inwestycyjny może zawierać aktywa finansowe, nieruchomości lub antyki. Może też się składać z pieniędzy odłożonych w funduszu emerytalnym lub z amatorskich spekulacji na rynku drobnych spekulantów. Portfel inwestycyjny powinien posiadać przynajmniej dwie kluczowe cechy. Po pierwsze, musi być co najmniej nadzieja, że z czasem przyniesie majątek. Po drugie, powinien być zróż- nicowany. Mogą to być różne klasy aktywów – akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego itd. – lub zróżnicowanie wewnątrz klas aktywów – akcje w firmie A, B, C itd. W najbardziej powszechnym znaczeniu pod pojęciem „portfel inwestycyjny” rozumie się aktywa finansowe w obrocie, które trzymane są cierpliwie, długoterminowo, w przeciwieństwie do krótkoterminowego obrotu.

Portfel inwestycyjny

Portfel rynkowy

Hipotetyczny portfel wszystkich ryzykownych aktywów (krajowych i  międzynarodowych akcji, obligacji, opcji, towarów, nieruchomości itp.), które są ważone według wartości ich aktywów. Taki portfel jest w pełni zdywersyfikowany. Wszelkie ryzyka charakterystyczne dla poszczególnych aktywów zostają wyeliminowane i pozostaje tylko ryzyko systemowe dotyczące całego portfela. Pojęcie portfela rynkowego odgrywa ważną rolę w teorii portfela. Patrz linia rynku kapitałowego oraz model wyceny aktywów kapitałowych (model równowagi rynku kapitałowego) a rachunkowość.