Rezerwa LIFO

1680

Rezerwa LIFO

Różnica między bilansową wartością zapasów skalkulowaną według metody LIFO, a analogiczną wartością skalkulowaną według metody FIFO. Choć metoda LIFO zapewnia lepszą współmierność przychodów i kosztów, zestawiając przychody z najświeższymi wielkościami wartości sprzedanych towarów i produktów w rachunku zysków i strat, jednocześnie powoduje ona kumulowanie się starych kosztów zapasów w bilansie. W okresach utrzymujących się zwyżek cenowych, wykazywane w bilansie wartości zapasów mają nikły związek z ich bieżącymi kosztami. W rezultacie zarówno kapitał obrotowy, jak i wartość netto przedsiębiorstwa są zani- żone. Rezerwy LIFO uwzględnia się w analizie finansowej przy dokonywaniu porównań z przedsiębiorstwami stosującymi metodę FIFO. Zazwyczaj rezerwy te ujawniane są w informacji dodatkowej lub w treści bilansu.