Przegląd księgowy

1561

Przegląd księgowy • Przegląd ksiąg przez biegłego rewidenta

Świadczona przez biegłych rewidentów ograniczona forma uwiarygodniania sprawozdawczości finansowej, która – chociaż nie jest badaniem sprawozdania finansowego – niemniej jednak oferuje pewne potwierdzenie ich wiarygodności dla potrzeb użytkowników. Przy dokonywaniu przeglądu księgowego biegli rewidenci mogą zastosować niektóre z testów i procedur wykorzystywanych w badaniu sprawozdań finansowych, jednak ich wnioski opierają się przede wszystkim na procesie zwanym „przeglądem analitycznym”, polegającym na zadawaniu (wyrywkowych) pytań i ocenie wiarygodności uzyskanych odpowiedzi. W efekcie można więc przyjąć, że przegląd księgowy stanowi częściowe (niepełne) badanie sprawozdań finansowych. Jest on użyteczny w sytuacjach, w których przeprowadzenie pełnego badania sprawozdań nie ma ekonomicznego uzasadnienia, jak to ma często miejsce w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Mimo iż kredytodawcy często woleliby oprzeć się na pełnym badaniu sprawozdań finansowych, to jednak zgodnie z zasadą, że „lepsze jest wrogiem [wystarczająco] dobrego”, również dla nich przegląd księgowy może okazać się użyteczny. Patrz również Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej.