Przejęcie odwrotne, rozliczanie w rachunkowości

1819

Przejęcie odwrotne, rozliczanie w rachunkowości

Sytuacja, w której nabywca staje się jednostką zależną nabywanego podmiotu (w odróżnieniu od bardziej typowej sytuacji, w której staje się jednostką dominującą). Transakcja polega na tym, że nabywca emituje nowe udziały/akcje, które zostają wymienione na udziały/akcje nabywanego podmiotu. W wyniku wymiany, podmiot nabywany staje się udziałowcem większo- ściowym i zyskuje kontrolę nad połączoną jednostką. (Przejęcia odwrotne wykorzystuje się ze względu na uwarunkowania regulacyjne, lub w celu przeniesienia na nabywcę pożą- danych atrybutów przejmowanej spółki – np. nazwy marki, licencji.) Według dawnych zasad, transakcję taką rozliczało się metodą łączenia udziałów. Jednak zgodnie z obecnymi międzynarodowymi standardami rachunkowości traktuje się ją jako transakcję nabycia, w której podmiot posiadający kontrolę nad połączoną jednostką uznawany jest za nabywcę.