Realizacja (w rachunkowości)

1462

Realizacja (w rachunkowości)

Moment, w którym przychody i koszty zostają ujęte w sprawozdaniu finansowym. W myśl zasad rachunkowo- ści realizacja ma miejsce w momencie dokonania transakcji na warunkach rynkowych. Inaczej jest w przypadku zmian z tytułu aktualizacji wyceny (które rejestrowane są wcze- śniej) oraz w przypadku bazowania na metodzie kasowej (która rejestruje zdarzenia stosunkowo później). Przykładowo, sprzedaż na kredyt zostaje zrealizowana, gdy w wyniku dostawy towarów lub usług powstanie należność (nie zaś z chwilą zamówienia towarów lub w momencie wpływu środków pieniężnych). Realizacja następuje więc z chwilą, gdy strony transakcji zostaną prawnie zobowiązane do podjęcia określonego działania. To z kolei prowadzi do stosowania następujących trzech kryteriów:

  • Czynności niezbędne do wygenerowania przychodów są zasadniczo kompletne.
  • Kwotę wygenerowanych przychodów można obiektywnie ustalić.
  • Istnieje zadowalająca pewność, że nastąpi realizacja należnych kwot.

Zgodnie z zasadą kosztu historycznego zmiany wartości rynkowej aktywów i zobowią- zań nie są uznawane za zrealizowane do momentu sprzedaży tych aktywów lub uregulowania zobowiązań. Wyjątek od tej reguły stanowią przypadki utraty wartości przez aktywa, ujmowane w sprawozdaniu finansowym wcześniej, przez wzgląd na zasadę ostrożnej wyceny