Rezerwa wyrównawcza (na wyrównanie szkodowości/ryzyka)

1518

Rezerwa wyrównawcza (na wyrównanie szkodowości/ryzyka)

Kwoty wydzielane na pokrycie wysokich, aczkolwiek nieznanych i nieprzewidywalnych strat, jakie mogą zostać poniesione w przyszłości. Rezerwa wyrównawcza wykracza poza normalny zakres rezerw wymaganych na pokrycie przewidywanych strat. Nie stanowi ona jednak źródła płynnych środków, lecz jest swego rodzaju obciążeniem zmniejszającym zysk. W przypadku nagłego poniesienia dużej straty, odpowiednie konto zobowiązań będzie obciążone wcześniej, niż pojawi się jakikolwiek koszt. Rezerwy wyrównawcze stanowią klasyczny przykład techniki wygładzania wyników. Na ogół nie są one uzasadnione żadnymi podstawowymi zasadami rachunkowości, ponieważ zobowiązanie z definicji jest równoznaczne z obowiązkiem przekazania środków. Tym niemniej, w niektórych krajach (np. w Niemczech) standardy rachunkowości dopuszczają rezerwy na wyrównanie szkodowości, jako środek przezornościowy w przypadku firm prowadzących ubezpieczenia majątkowe. Jest to uzasadnione faktem, że ws przypadku firm ubezpieczeniowych poniesienie w pewnym momencie nieprzewidzianych wysokich strat jest właściwie pewnością, stanowiącą ryzyko i koszt nieodłącznie związany z tą branżą. Porównaj z rezerwą ogólną w bankowości.