Ubezpieczenie i rodzaje ubzepieczeń w finansach

1163

Ubezpieczenie

Działanie mające na celu zmniejszenie ryzyka. Audytorzy realizują usługi ubezpieczeniowe poprzez rewizję sprawozdań finansowych, aby zwiększyć wiarygodność informacji finansowej. Instytucje ubezpieczeniowe również oferują usługi ubezpieczeniowe – w Wielkiej Brytanii często nazywają się instytucjami zabezpieczającymi (nazwa ta daje lepsze skojarzenia potencjalnym klientom). W języku angielskim słowo „assure” oznacza ‘zabezpieczyć’, ‘upewnić’. Wiąże się z ubezpieczeniami na życie, ponieważ w  przeciwieństwie do ubezpieczeń majątkowych śmierć jest pewna, nie wiadomo tylko, kiedy nastąpi. Stąd ubezpieczenie na życie dotyczy zdarzenia pewnego i tak słowo „assurance” zastąpiło „insurance” w tego typu ubezpieczeniach.

Ubezpieczenie

Produkt finansowy, który przenosi pewne ryzyka na inne podmioty w zamian za opłatę zwaną składką ubezpieczeniową. Ubezpieczenie jest ważnym narzędziem zarządzania ryzykiem tak dla klientów biznesowych, jak i  indywidualnych. Ubezpieczenie jest oferowane przez firmy ubezpieczeniowe, które profesjonalnie oceniają ryzyka aktuarialne. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy ubezpieczeniem na życie dotyczącym osób fizycznych a ubezpieczeniem majątkowym zabezpieczającym wartość aktywów przed szkodami naturalnymi i stratami z tytułu wypadków losowych. Ten drugi typ może być bardzo zmienny w związku z wewnętrznymi cyklami na rynku ubezpieczeń oraz występowaniem nieoczekiwanych klęsk żywiołowych. Większość firm ubezpieczeniowych działa jak pośrednicy finansowi – dodatkowy dochód jest reinwestowany w inwestycje długoterminowe, aby uzyskiwać dochód inwestycyjny ze zobowiązaniem wypłaty na żądanie. Z uwagi na ich działalność inwestycyjną zarobki firm ubezpieczeniowych często podlegają cyklom rynków kapitałowych. Pochodzenie pojęcia „ubezpieczenie”: ze starofrancuskiego „enseurance” = gwarancja, ochrona przed stratą wyewoluowało w angielskim do „ensure” lub „assure” w znaczeniu „dać zapewnienie” i w XVII wieku do pojęcia „odszkodowanie finansowe”.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie luki

Gwarancja towarzystwa ubezpieczeniowego dotycząca minimalnego poziomu wpływów z filmu. Pod koniec lat 90. XX wieku wielu niezależnych producentów miało możliwość finansować swoje produkcje i pokrywać koszty dystrybucji kredytem bankowym zabezpieczonym kontraktem ze studiem filmowym z gwarantowanym odbiorem (umowa typu „odbierz lub płać”). Jeśli jednak studio nie pokryło całości kosztów, wielu ubezpieczycieli było nakłanianych do pokrycia „luki”. Zakładając, że wycena takiego ryzyka wymagała znajomości wartości artystycznej i komercyjnej filmu (wiedza, której nie ma nawet Hollywood), praktyki takie były godnym uwagi przykładem komercyjnego szaleństwa. Szacuje się, że w latach 1995–2000 wielkie międzynarodowe korporacje ubezpieczeniowe przeznaczyły 2  miliardy dolarów na pokrycie kosztów z  tego tytułu (źródło: „Fortune” – wydanie europejskie, 7 lipca 2003, s. 17). Do 2003 roku odszkodowania, z których wiele w postaci roszczeń trafiło na drogę sądową, były liczone w setkach milionów dolarów.

Ubezpieczenie na życie z rentą kapitałową

Indywidualny plan oszczędnościowy, w którym przychody inwestuje się na giełdzie papierów wartościowych, a następnie wykorzystuje do spłaty hipotek, w  terminach zapadalności. Z czasem do produktu włączono również ubezpieczenie na życie. Ubezpieczenia takie stały się w Wielkiej Brytanii kontrowersyjne po tym, jak gwałtowny spadek kursu akcji na giełdzie uniemożliwił wielu oszczędzającym spłatę hipotek po przej- ściu na emeryturę. Posiadacze tych polis często twierdzili, że nie zostali dostatecznie ostrzeżeni o ryzyku, i często domagali się odszkodowania od ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie portfela

Rodzaj systemu zleceń automatycznych, który pozwala na wyjście z rynku, kiedy pęka bańka spekulacyjna (tj. gdy przeważa negatywny nastrój rynkowy, rynek ogarnia panika i następuje masowe pozbywanie się akcji). W celu ustalenia momentu sprzedaży wykorzystuje się wyrafinowane modele matematyczne. Słowo „ubezpieczenie” portfela jest mylące. Nie jest to bowiem ostrożnościowy mechanizm, który w jakiś sposób zabezpiecza inwestora przed stratami. To jest raczej z góry ustalony plan, by szybko sprzedać, gdy zostają przekroczone określone progi (na zasadzie: „Już nas tu nie ma!”). U podłoża leży powiedzenie: „Twoja pierwsza strata to twoja najlepsza strata”. I w konsekwencji kwestionuje hipotezę rynku efektywnego, ponieważ zakłada, że poważne niedopasowania cen mogą „prześlizgnąć się” na rynek, wywołując konieczność nagłych i radykalnych korekt. Ubezpieczanie portfela było modne w latach 80. XX wieku i obwinia się je o krach w październiku 1987 roku.

Ubezpieczenie portfela

Ubezpieczenie z tytułu przerwy w działaniach

Zakres ubezpieczenia zawierający rekompensatę z tytułu utraty przepływów gotówki spowodowanej tymczasowym brakiem zdolności produkcyjnych np. z powodu pożaru, powodzi i innych poważnych uszczupleń majątku wynikających z ryzyka wydarzeń. Jak wskazuje jego nazwa, utrata jest tymczasowa, do czasu kiedy majątek zostanie odbudowany (dlatego ubezpieczenie to jest zazwyczaj sprzedawane jako dodatek do podstawowego ubezpieczenia majątku). Wypłata jest ustalana na podstawie szacunku utraconych przepływów gotówki. Ubezpieczenie takie zapewnia zaspokojenie istotnej potrzeby: dla przedsiębiorstwa składniki aktywów to nie tylko inwestycja, ale również źródło generowania dochodów