Klasa aktywów

1272

Rodzaj inwestycji, np. akcje, obligacje, nieruchomości, urządzenia, metale szlachetne, instrumenty pochodne lub gotówka. Aktywa w obrębie jednej klasy zwykle wykazują podobne cechy inwestycyjne, zachowują się podobnie na rynku oraz podlegają tym samym prawom i przepisom. Model wyceny aktywów kapitałowych prawdopodobnie samoistnie przychodzi na myśl w przypadku klas aktywów, ponieważ rozróżnia on stopień korelacji między zwrotami z inwestycji a wynikami rynku według ich wskaźników „beta” (czyli stopnia ryzyka z nimi związanego w porównaniu do ogólnego poziom giełdowego).