Udział mniejszościowy

1817

Udział mniejszościowy

Część kapitału własnego w pełni skonsolidowanej jednostki zależnej, która należy do zewnętrznych udziałowców mniejszościowych. Udział mniejszościowy musi zostać uwzględniony w bilansie jednostki posiadają- cej kontrolę (dominującej), jako odzwierciedlenie praw własności do danego składnika aktywów finansowych przysługujących udziałowcom mniejszościowym. Udział mniejszościowy może być więc traktowany jako wydzielona część wartości aktywów netto skonsolidowanej jednostki gospodarczej.

Udział mniejszościowy