Rezerwa ogólna (w bankowości)

1796

Rezerwa ogólna (w bankowości)

W rachunkowości bankowej jest to ogólna rezerwa na należności, nieodnosząca się do żadnego określonego kredytu, lecz do całego ich portfela. Tworzenie rezerw ogólnych podyktowane jest ostrożnością: zarząd – nie potrafiąc precyzyjnie przewidzieć, na którym z udzielonych kredytów może ponieść straty – jednocześnie ma świadomość, że istnieje możliwość poniesienia strat w wyniku niekorzystnej zmiany koniunktury gospodarczej lub po prostu braku precyzyjnej informacji na temat poszczególnych kredytów w dużym portfelu. Rezerwa ogólna często tworzona jest w oparciu o doświadczenia z lat poprzednich, wskazujące na obecność ukrytego ryzyka, którego nie obejmują rezerwy celowe. Przykładowo, niektóre organy regulujące działalność banków w USA zobowiązują banki do tworzenia rezerwy ogólnej w wysokości 1% wartości portfela kredytów.