Wartość likwidacyjna

4521

Wartość likwidacyjna to gotówkowy przychód ze sprzedaży aktywa na istniejącym rynku, po uwzględnieniu kosztów związanych z doprowadzeniem do transakcji sprzedaży (takich jak koszt demontażu, transportu, dystrybucji, reklamy, ubezpieczenia, opłaty i prowizje agencyjne itp.). Wartość likwidacyjna jest więc wartością rynkową pomniejszoną o koszty sprzedaży i ewentualne upusty od ceny rynkowej udzielone w celu sfinalizowania sprzedaży w ograniczonym przedziale czasu. Wartość likwidacyjna środków trwałych ma znaczenie jedynie w przypadku zagrożenia kontynuacji działalności – stąd jest często przedmiotem zainteresowania pożyczkodawców w odniesieniu do posiadanego przez nich zabezpieczenia. Koncepcja wartości likwidacyjnej bywa również (choć rzadziej) używana w odniesieniu do zobowiązań – wówczas rozumie się przez nią gotówkową kwotę wymaganą do spłaty lub umorzenia długu. W przypadku instrumentów finansowych kwotę taką określa się jako koszt likwidacji instrumentu finansowego lub koszt odtworzenia. Patrz również wartość likwidacyjna (break-up value) i rachunkowość według wartości rynkowych.

Podstawowe założenia metody wartości likwidacyjnej

Metoda ta zakłada, że ​​przy likwidacji przedsiębiorstwa wszystkie zobowiązania do spłaty należy odjąć od wartości likwidacyjnej aktywów. Ponieważ wartość likwidacyjna aktywów jest niższa niż wartość księgowa aktywów, oznacza to, że wycena spółek metodą likwidacji skutkuje wyceną niższą niż wycena metodą wartości aktywów netto.

Wycena przedsiębiorstw metodą likwidacyjną podchodzi do wyceny aktywów w określony sposób – zakłada to jak najszybszą sprzedaż ich aktywów – dlatego jest częściowo „tracona” na transakcjach sprzedaży.

Zakłada się, że następujące wartości faktycznie trafiają na pozycje bilansowe banku po sprzedaży:

  • 100% za gotówkę – to oczywiste, że nie musisz go „sprzedawać”
  • 70% wartości zapasów – jeśli chcesz szybko sprzedać, musisz obniżyć cenę
  • 50% pozostałych aktywów – głównie z tytułu wierzytelności, które w przypadku likwidacji spółki mogą być trudne do odzyskania.

Przeprowadzona w ten sposób wycena przedsiębiorstw w wielu przypadkach pokaże, że wartość likwidacji jest niewielka, a nawet ujemna! W końcu warto stosować tę metodę w czasach głębokich rabatów na giełdach, aby znaleźć potencjalnie interesujące firmy, w które można zainwestować.