Stały Komitet ds. Interpretacji

2315

Stały Komitet ds. Interpretacji • Standing Interpretations Committee • SIC

Komitet powołany w 1997 roku przez Komitet ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w celu udzielania miarodajnych wytycznych w kwestiach będących przedmiotem sporów lub rozbieżnych interpretacji MSR. SIC cieszył się uznaną wiarygodnością, skupiając w swoim składzie przedstawicieli organizacji zawodowych zrzeszających biegłych rewidentów oraz przedstawicieli świata gospodarki z różnych krajów. IOSCO i Unia Europejska miały w stosunku do niego status obserwatorów. SIC jest w kwestiach interpretacji MSR rozstrzygającym arbitrem. Świadczy o tym paragraf 11 MSR 1 („Prezentacja sprawozdań finansowych”, aktualizowany w 1997), mówiący, że sprawozdań finansowych nie można opisywać jako zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, o ile nie spełniają wszystkich wymagań zawartych w odpowiednich MSR oraz wynikających z wyjaśnień zawartych w interpretacjach SIC. W roku 2001 SIC został przekształcony w Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC).