Rada Nadzorcza (UE)

1381

Rada Nadzorcza (UE)

Europejska nazwa odpowiadająca anglosaskiemu terminowi rada dyrektorów, oznaczającemu organ sprawujący nadzór nad działalnością spółki w imieniu akcjonariuszy. Wśród członków rad nadzorczych mogą znajdować się osoby spoza grona akcjonariuszy, jak przedstawiciele związków zawodowych i banków, co ma miejsce np. w Niemczech. W odróżnieniu jednak od anglosaskiej rady dyrektorów, w ich skład nie mogą wchodzić członkowie zarządu.