Wrażliwość obligacji (wartość rynkowa do zmian stopy procentowej)

1180

Wrażliwość obligacji (wartość rynkowa do zmian stopy procentowej)

Zmiana procentowa ceny papieru wartościowego o stałym oprocentowaniu (np. obligacji) w odpowiedzi na zmianę stóp procentowych na rynku. Wycena aktywów finansowych o  stałym dochodzie będzie się zmieniać odwrotnie do zmian stóp, tzn. jeśli pójdą one w górę, wartość obligacji spadnie. Dzieje się tak z powodu arbitrażu cenowego, który wymusza, by stopy rentowności były zawsze równe stopom rynkowym. Wrażliwość jest obliczana na podstawie następującego wzoru:

Obliczanie wrażliwości obligacji

Powiedzmy, że matematyczne obliczenia wykazały, że obligacja ma wrażliwość 6,42%. Jeśli stopy rynkowe wzrosną o  0,50% (50  punktów bazowych) z 5,21% do 5,71%, cena obligacji spadnie o 6,42 × 0,50% = 3,21%. Wrażliwość zmienia się wraz z zapadalnością obligacji (dłuższy termin to większa wrażliwość), poziomu odsetek (kuponu) wobec kapitału (mniejszy poziom to większa wrażliwość) oraz poziomu stóp procentowych (niższy poziom to większa wrażliwość), przy czym obligacje zerokuponowe mają największą wrażliwość. Inwestor zdecydowany trzymać obligacje do czasu ich zapadalności jest obojętny na wrażliwość (ponieważ zwykle zmniejsza się ona wraz ze zbliżaniem się terminu zapadalności). Jednak w przypadku aktywnego portfela wycenianego według wartości rynkowej (patrz Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku) wrażliwość będzie miała wpływ na zmienność portfela. Wrażliwość inwestycji może być także podstawą do proaktywnego obrotu portfelem i spekulacji na stopach procentowych. Na przykład przewidujemy spadek stóp procentowych? Kupujemy więc 30-letnie obligacje zerokuponowe, które będą najbardziej wrażliwe na spadki stóp i których ceny pójdą w górę najwięcej.