Zabezpieczenie, pokrycie

739

Zabezpieczenie, pokrycie (żargon)

Ogólne pojęcie odnoszące się do dowolnego zabezpieczenia lub ochrony przed ryzykiem straty. „Zabezpieczenie ubezpieczeniowe” chroni przed katastrofalnymi stratami lub ryzykiem zdarzenia. „Zabezpieczenie dywidendy” gwarantuje wypłatę dywidendy. „Zabezpieczony arbitraż” polega na uzyskiwaniu przez spekulantów zwrotów bez ryzyka poprzez wykorzystywanie różnic między kursami w transakcjach terminowych oraz w transakcjach natychmiastowych na rynku pienięż- nym. „List zastawny” oznacza dług nadrzędny zabezpieczony przed oddzielnie zarządzaną pulą aktywów łatwo zbywalnych, którą trzeba uzupełniać w  ich wartości. (Listy zastawne, wydane po raz pierwszy na terenie Niemiec w 1770 roku, stały się klasą aktywów o wartości 3 bilionów dolarów, a dominują w niej emitenci z Europy). „Zabezpieczony warrant” cechuje się ceną niższą od kosztu kupna danych aktywów, tak więc posiadacz może stracić najwyżej kwotę zapłaconą za warrant.