Wstrzymana płatność

982

Wstrzymana płatność

Część zapłaty umownej, która jest wstrzymana w oczekiwaniu na zapewnienie, iż usługa bądź rezultat jest taki, jak zostało to ujęte w umowie. Na przykład wykonawca usług budowlanych może mieć wstrzymane 15% płatności, dopóki niezależny specjalista nie stwierdzi, iż budowa została zakończona. Następnym problemem jest istnienie prawa zastawu „na rzecz mechanika”, które wykorzystują podwykonawcy, jeśli nie otrzymali wynagrodzenia za pracę. Wstrzymanie płatności pociąga za sobą kilka problemów finansowych. Dopóki płatność nie jest uiszczona, opłacalność umowy nie jest pewna. Równocześnie jeśli przewyższa ona zysk z umowy, wydatki muszą być sfinansowane z innego źródła poza umową. W końcu powstaje element ryzyka kredytowego, jeśli kontrahent nie może zapłacić lub nie zapłaci.