Wrażliwość (ceny aktywów o  stałym oprocentowaniu na zmiany oprocentowania)

1051

Wrażliwość (ceny aktywów o  stałym oprocentowaniu na zmiany oprocentowania)

Procentowa zmiana ceny papierów wartościowych o sta- łym oprocentowaniu (np. obligacji) w odpowiedzi na zmianę stóp procentowych. Z uwagi na arbitraż dochodowości aktywa finansowe będą zmieniać się odwrotnie proporcjonalnie do wahań stóp procentowych, tak aby stopy zwrotu w okresie do wykupu odpowiadały stopom rynkowym. Na przykład z matematycznego wyliczenia wynikało, że obligacja ma wrażliwość 6,42. W przypadku wzrostu stóp procentowych na rynku o 0,50% z 5,21% do 5,71% cena obligacji spadnie o 6,42 × 0,50% = 3,21%. Wrażliwość zmienia się w zależno- ści od terminu zapadalności obligacji (im dłuższy, tym większa wrażliwość), poziomu odsetek (im niższy, tym wyższa wrażliwość) oraz poziomu stóp procentowych (im niższe, tym wyższa wrażliwość), przy czym obligacje zerokuponowe wykazują najwyższą wrażliwość. Obliczenie czasu trwania obligacji obejmuje stopę odsetek i termin zapadalności w jednym mierniku. Wrażliwość inwestycji może stanowić podstawę dla aktywnych inwestycji portfelowych (w miejsce trzymania papierów dłużnych do terminu zapadalności), poprzez spekulację na stopach procentowych. Oczekujesz spadku stóp procentowych? Kup więc 30-letnie obligacje zerokuponowe, które będą wykazywać najniższą wrażliwość na spadek stóp procentowych i których wartość wzrośnie najbardziej.